RahaPTS ja kliendituvastus – mis need veel on?

esmaspäev jaanuar 15, 2018


Kindlasti on Sinu e-mailile TF Bankilt või mõnelt teiselt asutuselt hiljuti laekunud palve anda oma finantskäitumise kohta seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega (RahaPTS) lisainfot. Kuigi uut seadust on uudistes põgusalt käsitletud, võis antud palve tulla ilmselt üllatusena. Pärast TF Banki kliendituvastuse küsimustiku väljasaatmist eelmisel nädalal, võeti meiega nii mõnegi küsimusega seoses ühendust.

Vastame antud blogipostituses neist üldistematele, andmaks selgemat ülevaadet, mis asi on kliendituvastus ja milleks seda on vaja.

 

Alustame mõistetest. Mida tähendavad rahapesu ja terrorismi rahastamine?

Rahapesu on kriminaalsest tegevusest (vargus, maksupettus, narko- ja inimkaubandus, salakaubavedu, röövimine jne) saadud raha muutmine seaduslikeks varadeks. Kasutades finantssüsteemi erinevaid tehinguid, püütakse raha kriminaalset päritolu peita.

Terrorismi rahastamine on igasuguse terroriteo, selle toimepanija, terroristliku organisatsiooni ning iga selle liikme igasugune toetamine või rahastamine kas otsese või kaudse vara või teenuse annetamise, annetamiseks kogumise või kasvõi öömaja andmise kaudu. Terrorismi rahastamiseks loetakse ka terroristliku organisatsiooni liikme või terroriteo toimepanija lähedaste toetamine, sealhulgas igapäevaelu kulutuste katmist ja kasvõi pereliikmele toidu või ravimite ostmist.

 

Mis on kliendituvastus?

Kliendituvastus on osa 26.10.2017 vastu võetud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevatest meetmetest.

Seaduse eesmärk on ennetada ja takistada finantssüsteemide kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks. Seega peavad kõik Euroopa Liidus tegutsevad finantsasutused ja pangad vastavalt seaduses ette nähtud korrale hindama riske, mil viisil võidakse nende organisatsiooni protsesse kuritegelikel eesmärkidel ära kasutada ning looma nende riskide maandamiseks ettenähtud meetmed.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks on ette nähtud mitmeid protsesse. Sealhulgas peab pank uurima nii uute ja kui ka olemasolevate klientide tausta ning hoidma kliendibaasi andmed ajakohasena nii kaua, kuni klient kasutab antud panga teenuseid. Antud nõudest tulenevalt sooritab TF Bank kliendituvastusi, edastades kõikidele oma klientidele tema finantsolukorda, laenu kasutamise eesmärki ja kasusaajat käsitleva kliendituvastusküsimustiku.

Küsimustele vastamine on kohustuslik. Küsimustikuga saad tutvuda siin.

 

Kas TF Bank tohib antud küsimusi küsida?

TF Bank võib ja on seadusega kohustatud antud küsimusi esitama. Kõik küsimused põhinevad uutel juriidilistel nõuetel. Kogu meie klientide kohta käivat teavet käsitletakse konfidentsiaalselt ning töödeldakse vastavalt pangasaladuse ja isikuandmete seaduses ja isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) toodud nõuetele. Küsimustele vastamine ei mõjuta kliendi krediidivõimelisust ja me ei tee ankeedi vastuvõtmisel päringuid Creditinfole ega Krediidiregistrile.

Põhjus ei ole see, et kahtleme Teis isiklikult. Tegemist on pankadele seatud nõudega mõista ja jälgida klientide pangateenuste kasutamise eesmärke ja tehingute sisu. Seadus kohustab meid enne ärisuhte loomist uurima kliendi tausta ja hoidma seda ajakohasena terve kliendisuhte kestvuse jooksul. Teisisõnu peame sarnaselt turvakontrolliga lennujaamas kontrollima kõiki TF Banki kliente, et takistada neid üksikuid, kes soovivad kuriteo korda saata.

 

Laenulepingut sõlmides juba küsiti minult andmeid – miks ma pean jälle Teile informatsiooni edastama?

Kõik TF Banki väikelaenu, autolaenu ja järelmaksu kliendid on laenu võttes läbinud krediidikontrolli. Uue seaduse valguses aga peame esitama lisaküsimusi, et täita rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid kohustusi. TF Banki kliendituvastuse küsimustik on sisult lihtne ja selle täitmine võtab aega kuni 5 minutit.

Küsimustele vastamine aitab meil luua läbipaistvamat ja turvalisemat finantskeskkonda ning säilitada juriidiliselt korrektset kliendisuhet.

 

Mis juhtub siis, kui jätta küsimustik vastamata?

Kuna tegemist on seadusest tuleneva nõudega, siis oleme kohustatud kliendi käest lisainfot hankima. Juhul, kui meil ei ole võimalik täita seadusest tulenevat nõuet, oleme sunnitud lepingu üles ütlema, sest me ei saa pakkuda teenuseid ilma aktuaalseid kliendiandmeid omamata. Kliendile tähendab see seda, et kogu laenusumma tuleb ennetähtaegselt tagastada.

TF Banki kliendituvastuse küsimustik on sisult lihtne ja selle täitmine võtab aega kuni 5 minutit. Seadusekuuleka kodaniku jaoks, ja seda on ilmselt enamik TF Banki klientidest, on see vaid tühipaljas formaalsus, mille täitmine ei peaks palju ebamugavusi tekitama.

 

Ma ei soovi küsimustele vastata – kas ma pean kohe raha tagastama?

Kui klient ei ole edastanud nõutud informatsiooni TF Bankile hiljemalt 16.02.2018, siis esimese sammuna uurime põhjust, miks inimene pole küsimustele vastanud. Kui kliendil on mõjuv põhjus (pole küsimustikku kätte saanud, pole tehnilisi võimalusi, raskused küsimustikust arusaamisel vms), siis töötame aktiivselt selle nimel, et lepinguline suhe kliendiga säiliks.

Kui aga klient kategooriliselt keeldub küsimustele vastamast, siis on TF Bankil rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevalt õigus lõpetada antud kliendiga laenuleping. Laenulepingu lõpetamisel lähtutakse kehtivast seadusandlusest ja lepingutingimustest. Lisaks teavitatakse tekkinud olukorrast vastavaid rahapesu tõkestamisega tegelevaid riigiasutusi.

 

Kui Teil on lisaküsimusi.

Kui Te ei leidnud käesolevast blogipostitusest oma küsimusele vastust, siis lugege kindlasti ka korduma kippuvaid küsimusi. Lisainformatsiooni saate ka alljärgnevatelt linkidelt:

 

Kui Teil tekkis küsimusi seoses oma laenulepinguga, siis edastage palun need koos oma ees- ja perekonnanime ning isikukoodiga e-mailile info@tfbank.ee.

 

KÜSIMUSTIKKU TÄITMA

 

Blogi kategooriad: Uudised

Värske uuring: kes võtavad väikelaenu ja miks?

esmaspäev jaanuar 8, 2018

TF Banki värske laenukäitumisuuringu andmeil on väikelaenude võtmiste osakaal püsinud viimaste aastate jooksul võrdlemisi stabiilsena. Kui aastal 2016 oli viimase 12. kuu jooksul võtnud väikelaenu 13% vastanutest, siis 2017. aasta lõpuks oli see number kasvanud 16 protsendini. Sama stabiilsena on püsinud ka hetkel väikelaenu tagasi maksvate inimeste osakaal, mis on viimase uuringu seisuga 24%. Natuke alla 90% neist maksab tagasi ühte laenu. Ülejäänutel on 2, 3 või enam laenu.

Lisaks väikelaenuvõtjate osakaalu regulaarsele monitoorimisele koostab TF Bank ka keskmise väikelaenuvõtja profiili. Allpool on toodud kokkuvõte, milline on väikelaenu tarbija keskmine vanus, elukoht ja sissetulek ning mis põhjustel ta väikelaenu võtab.

Kes võtab laenu?

Väikelaenu võtavad inimesed vanuses 26-55 aastat. Enamus vanuserühmadest on kaetud, sest erinevalt eluasemelaenust on väikelaen oma suuruse ja taotlemistingimuste poolest kättesaadavam suuremale hulgale inimestele. Lisaks võimaldab see katta oluliselt rohkem erinevaid kulusid, alustades hädaolukordade lahendamisest kodus ja lõpetades unistustereisi ostmisega. 18-25. aastaste ja 56-64. aastaste seas on väikelaenu võtmine madala osakaaluga, sest antud sihtrühma esindajatel pole nende eluetapist tulenevalt väikelaenu taotlemiseks võimalust või vajadust.

Rahvuselt on ligi 60% väikelaenuvõtjatest eestlased. Elukohaks on enamik vastanutest märkinud maapiirkonna. Olulisi erinevusi vastajate sugu ja sissetulekut võrreldes pole.

Miks võetakse laenu?

Tulles tagasi vajaduste juurde, siis põhiselt võetakse väikelaenu auto ostmiseks või selle parandamiseks (32%). Teiseks peamiseks põhjuseks on ehitus- või remonditööd kodus (28%). Ülejäänud laenuvõtmise eesmärgid varieeruvad laial skaalal, igaüks neist moodustab koguvalimist väikese osa (2-8%): igapäevaste kulutuste katmine, terviseteenuste eest tasumine, reisimine, koduseadmete, elektroonikatoodete või mööbli ostmine, hariduse omandamine, varasemate laenude refinantseerimine ja muud põhjused.

„Väikelaenu võrdsustakse tihti kiirlaenuga, mistõttu kipub sellel ka halb maine olema. Tegelikkuses on olukord hoopis teine,“ kommenteeris TF Bank AB (publ.) Eesti filiaali turundusjuht Birgit Jõgeva. „Nagu viimasest uuringust näha, kasutavad inimesed väikelaenu peamiselt suuremateks praktilisteks väljaminekuteks nagu koduremont ja autoost. Laenule on alternatiiviks muidugi kogumine. Eeldusel, et inimene enne laenuotsuse langetamist arvutab läbi oma igakuised tulud-kulud ning võrdleb erinevaid pakkumisi, on väikelaen aga ajalises mõttes mõistlikum lahendus. Suurema summa kogumine võtab aega. Kui aga igakuiselt teatud summa laenu tarbeks tasumine teeb rahaliselt lõpuks sama välja kui säästmine, siis eelistavad inimesed ostuga mitte oodata.“

TF Bank paneb siinkohal siiski uuesti südamele, et iga laen on finantskohustus ja vajab hoolikat järelemõtlemist. Enne laenu võtmist konsulteeri spetsialistiga. Abiks on ka meie blogi www.laenukool.ee isikliku eelarve ja laenuvõtmise planeerimise alased artiklid.

 

17.–29.11.2017 küsitles Inspired Universal McCanni analüütikaüksus 18-84 vanuseid internetikasutajaid Eestis. Uuringus osales 1000 inimest. Küsitluse valim on esinduslik erinevate sotsiaaldemograafiliste näitajate lõikes. Uuringu tellijaks oli TF Bank. Kokkuvõtte tegemisel on tulemusi kõrvutatud varasemate, 2016. ja 2017. aastal tehtud uuringutega, milles on kasutatud sama ankeeti ja valimisuurust.

TF Bank on Stockholmi börsil noteeritud Rootsis registreeritud pank. 1987 aastal Rootsis registreeritud TF Bank on täna kiiresti kasvav, samas riskiteadlik ja stabiilse kapitaliga Põhja-Euroopa pank. Meil on luba tegutseda Eestis, Rootsis, Soomes, Norras, Poolas ja Lätis. TF Bank AB tegutseb Eesti Vabariigis TF Bank AB (publ.) Eesti filiaali kaudu. Panga tegevust kontrollib Rootsi Finantsinspektsioon (Finansinspektionen) ja piiratud ulatuses Eesti Finantsinspektsioon. Vaata lisa www.tfbank.ee.

 

Loe ka:
Blogi kategooriad: Uudised

Laenukool annab hoogu – „Tom õpib rahamängu“.

esmaspäev oktoober 2, 2017

Kes veel ei tea, siis kuni 4. oktoobrini saab Hooandjas toetada projekti „Tom õpib rahamängu“. Kuna Laenukooli eesmärk on parendada inimeste finantskäekirja, siis märkame ja tunnustame teisigi ettevõtlikke inimesi, kelle siht on sama. Eriti, kui tegemist on laste rahateemadel harimisega. Seega otsustas TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal omalt poolt toetada projekti 350 euroga, et üks klass või lasteaiarühm saaks hakata „Tom õpib rahamängu“ abil uusi teadmisi omandama.

Nimelt usume, et lapsele maast madalast igapäeva rahaasju õpetades ei tagata talle mitte ainult kindlam tulevik, vaid panustatakse ka üldiselt ühiskonna arengusse. Mida vähem riskikäitumist esineb selle liikmete finantskäitumises, seda edukam on kogukond tervikuna.

Siinkohal haarab Laenukool initsiatiivi ja kutsub tegudele. Tutvustame projekti lähemalt ning toome teieni erinevatest Eestimaa koolidest õpetajate kogemused seoses laste ja rahateemade tundmisega. Loodame, et see innustab teidki projekti või muul moel oma laste ja kogukonna arengusse panustama.

Mis projektiga on tegu?

Tom õpib rahamängu“ on Eesti esimene rahatarkuse raamat lastele. Raamatu autoriks on majandusharidusega kahe lapse ema Riin Tuttelberg. Raamat on suunatud eelkõige lasteaia- ja algklassiealistele lastele, aga sobib lugemiseks igas vanuses. Peategelane Tom saab oma vanema õe Ellu käe all palju uusi teadmisi raha ja rahaga seotud harjumuste kohta. Loomulikult on kõik põnevad tarkused mängulises võtmes ja lastele lihtsas ning arusaadavas keeles. Koos Tomiga saavad lugejad teada, et raha ei tee kedagi rikkaks, teadmised seevastu võivad seda teha küll. Lisaks õpitakse vahet tegema vajadustel ja tahtmistel, kuidas mõistlikult kulutada ja hindu võrrelda. Kindlasti ei puudu ka sellised tähtsad teemad nagu laenamine, eelarve, säästmine, raha teenimine, raha kasvatamine, ametid ning ettevõtlikkus.

Teisisõnu puudutab raamat kõiki neid teemasid, mis on ka Laenukooli jaoks olulised, kuid need on esitatud lapsesõbralikult ja ilmekate illustratsioonidega.

 

Miks on sellist projekti vaja? Sõna on õpetajatel.

Võtsime ühendust kolme Eesti erinevast koolist õpetajaga ning uurisime neilt, millised on laste teadmised rahast.

 

130 õpilasega Tõstamaa Keskkoolis 5. - 9. klassi õpilastele matemaatikat õpetav Karin Mitt räägib oma kogemustest:

„Õpetan mõisakoolis, mis asub maapiirkonnas. Õpilaste teadmised on pigem kasinad ja jäävad rohkem isiklike kogemuste tasemele. Algklassi õpetaja annab lastele päris raha kätte ja nad on hädas selle kokku arvutamisega. Tulemused on küll erinevad, aga pangakaart võõrandab reaalsusest. On ka neid, kes ise teenivad/koguvad. Need õpilased väärtustavad raha rohkem. Unistused tuleviku suhtes on paljudel liiga ebarealistlikud. Unistatakse oma majast, autost jms. Samas pakutakse maja hinnaks näiteks 5 000 €! See tundub ju suur summa olevat... Samas, unistused autost algavad 55 000 eurost... Kui jõuame selleni, et kui kaua ja mil viisil raha kokku saada, siis tundub, et paljud jäävad ikka fantaasiamaailma. Nad ei suuda ette kujutada tulevikus tehtavaid reaalseid kulutusi ja sissetulekuid.“

Küsimusele, kas lastele pakuvad rahateemad huvi, vastab Mitt jaatavalt, kuid eelduseks on, et neid tuleb käsitleda eakohaselt. Karin Mitt jätkab, et rahateadmisi omandatakse enamasti kooliväliselt (kodu, sõbrad, meedia). „Meie kool alustas sel õppeaastal osades klassides majandusõpetusega. Ehk see aitab kaasa.“ Lõpetuseks ütleb õpetaja Mitt, et lapsed õpivad kõige paremini läbi tegevuse. „Seega on uute teadmiste omandamisel abiks erinevad aktiivõppe meetodid, vastava valdkonna esindaja tunnis külas käimised, arvutimängud ...“

 

Valga Gümnaasiumis geograafiat ja Eesti suurimas põhikoolis, Valga põhikoolis, kus on hetkel pea 850 õpilast, loodusõpetust ja geograafiat õpetav Raili Jahtmaa võtab oma kogemuse kokku järgnevalt:

„Õpilased jagunevad minu arust kahte. Neil, kel kodudes kas räägitakse rahast ja maailmast üldse rohkem või on perel lausa enda ettevõte - need teavad paremini, oskavad hinnata ka tööd, millega raha tuleb. Neil, kel kodudes tehakse palgatööd või ei vestelda neil teemadel ning antakse niisama ja ostetakse kergemalt, on kujunenud arvamus, et raha tuleb lihtsalt. Paljudel alam-kesklassi lastel on just hoiakud, et kõik peab olema firmamärgiga ja kõige kallim, siis on hea. Samas ei saada hakkama oma taskuraha kogumise ega hoidmisega.“
Küsimusele, kas lapsi huvitavad rahateemad, vastab ta, et raha pakub üldiselt huvi igas vanuserühmas. „Väiksematel on see lihtsustatud. Uuritakse, kus kellegi vanemad töötavad ja kui palju keegi taskuraha saab. Nii tekivad oma hierarhiad. Suuremad, kes suviti ka ise töö tegemist proovinud, oskavad näha mitut külge. Gümnasistid saavad aru ka juba pidevalt tõusvast maksukoormusest ja just sellest osast, mis puudutab pensioneid.“

Jahtmaa jätkab, et esmane teadmise omandamise koht võiks olla kodu ja vanemad, kuid väikelinnas kipub selleks olema kool. „Koolis tutvustavad rahateemasid ühiskonnaõpetus ja majandusõpetus, muudes tundides tuleb seda ette lõiminguna. Uusi teadmisi aitavad kinnistada ja neist aru saada näited. Neid võiks ainetundides olla oluliselt rohkem. Võiks isegi olla läbivalt üks, praeguse ühiskonna- ja inimõpetuse asemel kombineeritud aine, mis käsitleks igapäevamajandusega seotud aspekte. Alates 4.-5. klassist võiks tutvustada eelarve planeerimist, maksude maksmist, liisinguid, laenamist, intresse, inkassot, aga ka ohutust kodudest, erinevaid väärtusi jne.“

 

Peetri lasteaed-põhikooli 6. klassi ajaloo ja tehnoloogia õpetaja Rainer Kaasik-Aaslav ütleb aga, et tema õpilastel on rahaasjadest üldiselt üpriski realistlik ettekujutus.

„Mõni kulutab kohe kõik ära. Mõned panevad kõrvale, et osta endale midagi vajalikku või suuremat. Huviga rahateemade vastu on nii ja naa. Neid huvitab, kuidas raha teenida, kuidas normaalselt kulutada, kuid rahaplaneerimise loengud jäävad nende jaoks kaugeks.“ Kaasik-Aaslav jätkab, et lapsed õpivad rahaga ümber käimist vanematelt ja koolis inimeseõpetuse tunnis. Kui küsisime tema õpilastelt, kuidas kõige parem oleks teadmisi omandada, vastasid nad lihtsalt: „Andke meile päris raha ja vaadake, kuidas toime tuleme. Kunagi oli üks saade, kus teismeline pidi tervet peret ülal pidama. See oli väga huvitav.“

Kokkuvõtvalt võib öelda, et lastel on huvi ja vajadus rahatarkuse järgi. Selleks on vaja ka lisavahendeid, millest eelistatuimad on praktika ja mängud, mitte loengud. Seega pakkugem seda neile alustades kodustest eeskujudest ja mängudest ning liikudes edasi lasteaedadesse ja koolidesse.

 

Loe ka:
Blogi kategooriad: Uudised