TF Banki uuring: mida arvatakse palkadest ja maksudest?

esmaspäev juuni 18, 2018

Palgad ja maksud – need on numbrid, mis ei jäta kedagi külmaks. Igal ühel meil on arvamus sellest, kas üldine sissetulekutase Eestis on madal, normaalne või kõrge. Erinevates meediumites on aegajalt päevakorras uued tööviisid, miinimumpalga suurus ning kodanikupalga võimalikkus. Sama kirglikuks teemaks on ka maksud. Need tunduvad kõikidele ühteviisi kõrged. Või kas ikka on nii?

TF Bank küsitles rohkem kui tuhandet erineva vanuse, rahvuse, elukoha ja sissetulekuga inimest uurimaks nende finantsalaseid hoiakuid palkade ja maksude teemal. Eesti erinevates piirkondades elavate meeste ja naiste arvamus pole alati nii ette ennustatav kui arvata võiks.

Eelistatud on kuupõhine palgaarvestus.

Eesti elanikkonnal on valdavalt regulaarne sissetulek. Tänapäeva muutuvate elu- ja tööviiside valguses uurisime, millist palga, pensioni või muu perioodilise tasu saamise sagedust nad eelistaksid. 66% vastanutest jääksid tavapärase, kord kuus täies ulatuses laekuva sissetuleku juurde. Samas oli arvestatav osakaal ka neid (20% vastanutest), kellele sobiks saada tasu kaks korda kuus (2x50%).

Miinimumpalk võiks olla 900 eurot ja rohkem.

2018. aastal on miinimumpalk 500 eurot. TF Banki uuringus anti vastajatele valida 100-eurose sammuga alates 300 eurost. Kui 700-eurost miinimumpalka pooldas 19% vastanutest ja 800-eurost 18%, siis koguni 26% leidis, et miinimumpalk võiks olla 900 eurot või enam.

Maksud on kõrged ja pension madal.

Nii nagu enamik vastajatest soovis, et miinimumpalk oleks kõrgem, leidsid nad ka, et riiklikud maksud on kõrged. 26% küsitletutest väitis, et maksud Eesti Vabariigis on väga kõrged ja 51%, et pigem kõrged. Samas oli ka neid, kes leidsid, et maksud meie riigis on parajad (21% vastanutest). Pensioni kohta arvas 53% küsitluses osalenutest, et see väga madal ja 43%, et see on pigem madal. Kokkuvõttena ei olnud vastajad rahul ei riiklike maksude ega kohaliku pensionitasemega.

Kehtida võiks 500-eurone kodanikupalk.

Palusime TF Banki uuringus osalejatel anda hinnang, kas Eestis võiks igaühele kehtida kodanikupalk. Tegemist on siis meedias aegajalt arutlusel olnud ideega, et kõikidele kodanikele võiks riigi poolt olla tagatud tingimusteta põhisissetulek. 19% vastanutest leidis, et selline korraldus võiks kindlasti kehtida. 38% vastasid aga pigem jah. Ideega pigem mitte nõustuvaid inimesi oli 30%. Küsimusele, kui suur võiks kodanikupalk olla, vastas 29% kodanikupalga pooldajatest, et piisav oleks 500 eurot. Sellele järgnes 13% vastanute soov teenida 900 või enam eurot.

 

10.–22.05.2018 küsitles Inspired Universal McCanni analüütikaüksus 18-84 vanuseid internetikasutajaid Eestis. Uuringus osales 1002 inimest. Küsitluse valim on esinduslik erinevate sotsiaaldemograafiliste näitajate lõikes. Uuringu tellijaks oli TF Bank.

1987 aastal Rootsis registreeritud TF Bank on Stockholmi börsil noteeritud pank. TF Bank on täna kiiresti kasvav, samas riskiteadlik ja stabiilse kapitaliga Põhja-Euroopa pank. Meil on luba tegutseda Eestis, Rootsis, Soomes, Norras, Poolas ja Lätis. Vaata lisa www.tfbank.ee.

Blogi kategooriad: Uudised

TF Bank sai “Krediidiandjate ja –vahendajate Hea Tava 2018” märgise

esmaspäev aprill 30, 2018

FinanceEstonia juhatus kinnitas aprillis kaheksale ettevõttele “Krediidiandjate ja –vahendajate Hea Tava 2018” märgised. TF Bank kinnitab FinanceEstonia poolt väljaantava hea tavaga liitumisega, et lähtume põhimõtetest, mis aitavad kaasa ausale ja vabale konkurentsile, usaldusväärse finantssüsteemi toimimisele ja krediidiandjate hea maine kindlustamisele. 

Sektoriülese tavaga soovivad krediidiandjad rõhutada heade äritavade olulisust ning teavitada oma kliente, töötajaid ja teisi huvigruppe järgitavatest põhimõtetest. Tava järgimine ei vabasta ettevõtjaid õigusaktidest tulenevate nõuete järgimisest. FinanceEstonia juhatuse esimehe Andrus Alberi sõnul on krediidiandjate hulgas olnud ajalooliselt neid, kelle hämar tegutsemisstiil on sektori maine alla kiskunud. Tänaseks on turg siiski korrastunud.

TF Bank hindab Hea Tava märgist kõrgelt, sest vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimine on meie jaoks südameasi. Pooldame standardeid, mis toetavad innovatsiooni ja ei piira finantsteenuste arenguvõimalusi. Arendame pidevalt oma süsteeme ja koolitame aktiivselt oma töötajaid garanteerimaks, et laenude väljastamise protsess järgiks kõiki Eesti Vabariigi kui ka Euroopa Liidu poolt seatud nõudeid. Teeme tihedalt koostööd Tarbijakaitseametiga ja Finantsinspektsiooniga. Oleme pühendunud oma klientide kvaliteetsele teenindamisele panustades sealjuures ka nende finantskäekirja edendamisse. 

 

 

Blogi kategooriad: Uudised

Eestlane suhtub väikelaenu vastutustundlikult

esmaspäev jaanuar 29, 2018

Vaadates üha karmistuvaid reegleid laenutoodete reklaamimisel, jääb mulje, et inimesi on lihtne ahvatleda väikelaenu võtma. TF Banki värskest laenukäitumisuuringust selgub aga, et eestlased ei võta väikelaenu nii kergekäeliselt kui võiks arvata. Laenukool toob Teieni lühikese kokkuvõtte väikelaenuturu hetkeolukorrast ning eestlaste laenamismustritest.

Turg on stabiilne.

Väikelaenude võtmiste osakaal on püsinud viimaste aastate jooksul võrdlemisi stabiilsena. 2017. aasta lõpuga oli 16% vastanutest võtnud viimase 12 kuu jooksul väikelaenu. Stabiilsena on püsinud ka hetkel väikelaenu tagasi maksvate inimeste osakaal (24% kõikidest vastanutest) . Natuke alla 90% neist maksab tagasi ühte laenu. Ülejäänutel on 2, 3 või enam laenu. Kõikidest vastanutest ainult 5% on võtnud kiirlaenu ning nendestki pool kavatseb selle refinantseerida väikelaenu abil. 75% küsitletutest vastas, et järgmise 12 kuu jooksul nad väikelaenu ei plaani võtta.

Tühja-tähja pärast laenu ei võeta.

Väikelaenu võtavad inimesed vanuses 26-55 aastat, kellel on madal või keskmisest natuke madalam sissetulek. Elukohaks on enamik vastanutest märkinud maapiirkonna. Rahvuselt on ligi 60% väikelaenuvõtjatest eestlased. Põhiselt võetakse väikelaenu auto ostmiseks või selle parandamiseks (32%). Teiseks peamiseks põhjuseks on ehitus- või remonditööd kodus (28%). Selliste kuluartiklite nagu igapäevaste ostude, terviseteenuste, reisimise, mööbli, elektroonika jms tarbeks tuleb väikelaenu võtmist harvemini ette.

Laenuandjat valitakse hoolega.

Laenupakkujat valides on otsustamisel vastajate jaoks määravaks pakutav intressimäär (33%). Panga või finantsettevõtte usaldusväärsus pole osakaalult pooltki nii oluline (14%), kuid valiku tegemisel on see teisel kohal. Siinkohal teeksime ka huvitava tähelepaneku. Mõlemad aspektid olid just eestlaste jaoks olulised (vastavalt 65% ja 72%), kuid mis puutub ettevõtte mainesesse, siis naisvastajate jaoks oli tegu eriti olulise faktoriga (61% vastanutest).

Laenuandja valikul peetakse veel oluliseks võimalust tagastada laen ennetähtaegselt ilma lisatasudeta ning madalaid või puuduvaid lisatasusid. Ebaolulised tegurid laenuandja valimisel on võimalus võtta erinevates suurustes väikelaenu ja võimalikult pikaks ajaks. Kõige vähem rolli mängib aga klienditeeninduse sõbralikkus.

 

Siit võime järeldada, et eestlast ainult laenu saamise lihtsuse ja kiirusega ei ahvatle. Hinnatakse hoolega laenuintressi ning arvestatakse finantsasutuse taustaga. Laenuvõtjad on erinevas vanuses ja erineva sissetulekuga, kuid laenu võtavad valdav enamus kindla eesmärgiga, mitte hetkeemotsiooni ajel niisama kulutamiseks.

 

17.–29.11.2017 küsitles Inspired Universal McCanni analüütikaüksus 18-84 vanuseid internetikasutajaid Eestis. Uuringus osales 1000 inimest. Küsitluse valim on esinduslik erinevate sotsiaaldemograafiliste näitajate lõikes. Uuringu tellijaks oli TF Bank. Kokkuvõtte tegemisel on tulemusi kõrvutatud varasemate, 2016. ja 2017. aastal tehtud uuringutega, milles on kasutatud sama ankeeti ja valimisuurust.

TF Bank on Stockholmi börsil noteeritud Rootsis registreeritud pank. 1987 aastal Rootsis registreeritud TF Bank on täna kiiresti kasvav, samas riskiteadlik ja stabiilse kapitaliga Põhja-Euroopa pank. Meil on luba tegutseda Eestis, Rootsis, Soomes, Norras, Poolas ja Lätis. TF Bank AB tegutseb Eesti Vabariigis TF Bank AB (publ.) Eesti filiaali kaudu. Panga tegevust kontrollib Rootsi Finantsinspektsioon (Finansinspektionen) ja piiratud ulatuses Eesti Finantsinspektsioon. Vaata lisa www.tfbank.ee.

 

Loe ka:
Blogi kategooriad: Uudised